Postanowieniem z dnia 4 go stycznia 2021 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda nadał doktorowi habilitowanemu nauk medycznych Krzysztofowi Gutkowskiemu tytuł profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu.

Profesor doktor habilitowany nauk medycznych i nauk o zdrowiu Krzysztof Gutkowski

Jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Lublinie, którą ukończył w 1996 roku
Stopień doktora nauk medycznych nadała profesorowi w 2004 roku Rada Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na podstawie rozprawy doktorskiej pt: Wybrane subpopulacje limfocytów we krwi chorych na autoimmunologiczne zapalenie wątroby przed i w trakcie leczenia immunosupresyjnego
Ta sama Rada Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach nadała mu stopień doktora habilitowanego nauk medycznych w 2013 roku na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt: Nieinwazyjne modele oceny aktywności zapalnej i zaawansowania włóknienia wątroby u chorych z autoimmunologicznym zapaleniem wątroby typu pierwszego.

Przebieg pracy zawodowej
Prof. Krzysztof Gutkowski w latach 1986-1988 studiował Analitykę Medyczną w Medycznym Studium Zawodowym w Rzeszowie. Po ukończeniu Studium kontynuował edukację przez okres 2 lat na Wydziale Farmacji Akademii Medycznej w Lublinie. W 1990 roku podjął studia na Wydziale Lekarskim tej Akademii, które ukończył z wynikiem bardzo dobrym w 1996 roku. Po odbyciu rocznego stażu podyplomowego w Szpitalu Wojewódzkim Nr 1 w Rzeszowie, przez okres 3 lat pracował w Oddziale Neurologii Szpitala Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Rzeszowie. W roku 2001 rozpoczął specjalizację z zakresu chorób wewnętrznych w ramach etatu rezydenckiego w Oddziale Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Hematologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Rzeszowie, którą kontynuował w latach 2004-2006 w Oddziale Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Intensywnej Opieki Kardiologicznej Szpitala MSWiA, także w Rzeszowie. Ponadto ukończył w roku 2005 studia podyplomowe Zarządzanie Systemem Ochrony Zdrowia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dyplom specjalisty z zakresu chorób wewnętrznych uzyskał w 2007 roku. W tym samym roku rozpoczął pracę na stanowisku starszego asystenta w Klinice Gastroenterologii, a następnie Klinice Gastroenterologii i

Hepatologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, w której realizował program specjalizacji z zakresu gastroenterologii, udzielał świadczeń medycznych i prowadził działalność naukowo-badawczą. Dyplom specjalisty w dziedzinie gastroenterologii uzyskał w kwietniu 2012 roku.
Od października 2012 roku Prof. K. Gutkowski objął kierownictwo Oddziału Chorób Wewnętrznych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. F. Chopina w Rzeszowie. W styczniu 2013 roku na bazie powyższego Oddziału, utworzył Oddział Gastroenterologii i Hepatologii z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych, który w marcu 2015 roku został przekształcony w Klinikę.
W ramach ustawicznego podnoszenia kwalifikacji Prof. K. Gutkowski odbył w roku 2008 staż naukowo-szkoleniowy zorganizowany przez Światową Organizację Gastroenterologii (World Gastroenterology Organization, WGO) w ośrodku szkoleniowym w Opatiji w Chorwacji. Kierownikiem naukowym stażu był Przewodniczący Sekcji Nauki i Kształcenia WGO profesor James Touli. Staż został potwierdzony wydaniem certyfikatu Train The Trainers w dziedzinie gastroenterologii. Ponadto w roku 2013 odbył staż naukowo-szkoleniowy w Oddziale Endoskopii Przewodu Pokarmowego Kliniki Gemelli w Rzymie we Włoszech pod kierownictwem profesora Guido Costamagna.
Dorobek naukowy

Dorobek naukowy
Prof. Krzysztof Gutkowski jest autorem ponad 170 publikacji i doniesień zjazdowych. Wyniki prowadzonych badań prezentował na licznych konferencjach i sympozjach naukowych w kraju i za granicą m. innymi w Bostonie, San Francisco, Chicago, Vancouver, Freiburgu, Hanowerze, Amsterdamie, Barcelonie, Pradze, Wiedniu, Petersbergu i Berlinie.
W latach 2017-2019 dr hab. K. Gutkowski był kierownikiem projektu mającego na celu ustalenie zakresów wartości referencyjnych sztywności tkanki wątrobowej w populacji zdrowych ochotników rasy kaukaskiej w oparciu o innowacyjną metodę elastografii rezonansu magnetycznego. Badania były prowadzone w Przyrodniczo-Medycznym Centrum Badań Innowacyjnych Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podkarpackiego (UDA-RPPK.01.03.00-18-004/12-00). Projekt był realizowany we współpracy z Department of Radiology, Mayo Clinic, Rochester, Minesota, USA oraz Monash Biomedical Imaging, Monash University, Melbourne, Australia.
Od roku 2015 Kliniki Gastroenterologii i Hepatologii Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 w Rzeszowie, którą kierował Pan profesor prowadziła liczne projekty badawcze współpracując z Institute of Food Research z Norwich w Anglii, Institut National de la Recherche Agronomique z Rennes we Francji, School of Food Science & Nutrition z Uniwersytetu Leeds w Anglii oraz z Wydziałem Chemii Politechniki Gdańskiej, Wydziałem Biotechnologii Medycznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i Wydziałem Chemii Politechniki Gdańskiej. Ponadto profesor K Gutkowski współpracował także z Kliniką Hepatologii i Chorób Wewnętrznych Katedry Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Wydziałem Biologii Medycznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Począwszy od roku 2015, po uzyskaniu zgód Komisji Bioetycznej Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego i Komisji Bioetycznej działającej przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Rzeszowie, pod kierownictwem profesora K. Gutkowskiego w Klinice Gastroenterologii i Hepatologii KSW nr 1 w Rzeszowie realizowane były liczne projekty naukowe tj. m.in.:

1. Przydatność elastografii ultradźwiękowej i rezonansu magnetycznego w ocenie zaawansowania włóknienia w przewlekłych chorobach wątroby.

2. Rola mikrocząsteczek nowotworowych i komórek podścieliska guza w diagnostyce i ocenie terapii onkologicznej u pacjentów z nowotworami wątroby i dróg żółciowych.

3. Rola predyspozycji genetycznej w występowaniu chorób wątroby.

4. Wpływ leczenia kwasem tiazolidynokarboksylowym na stopień stłuszczenia i włóknienia wątroby mierzony za pomocą elastografii rezonansu magnetycznego oraz nieinwazyjnych narzędzi diagnostycznych u chorych z niealkoholową stłuszczeniową chorobą wątroby i u chorych z alkoholową chorobą wątroby.

5. Wpływ procesu nowotworowego trzustki na gospodarkę węglowodanową – analiza wybranych markerów biologicznych.

6. Ocena ryzyka onkologicznego torbieli trzustkowych w oparciu o analizę stężeń wybranych składników płynu torbieli pozyskanego w trakcie badania endosonograficznego.
W roku 2016, dr hab. K. Gutkowski otrzymał grant naukowy finansowany przez firmę Takeda (IISR-2016-101836) i jako główny badacz objął kierownictwo projektu oceniającego skuteczność i bezpieczeństwo stosowania leku dexlanzopraol u pacjentów z chorobą refluksową.

Działalność organizacyjna i udział w zespołach eksperckich i konkursowych
Prof. Krzysztof Gutkowski utworzył w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 1 w Rzeszowie Klinikę Gastroenterologii i Hepatologii z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych oraz 3 poradnie tj. Gastroenterologiczną, Endokrynologiczną i Diabetologiczną. Ponadto utworzył pierwszą na Podkarpaciu Pracownię Endosonografii.
Od stycznia 2017 roku do listopada 2020 roku profesor K. Gutkowski, sprawował obowiązki Dyrektora ds. Klinicznych i Lecznictwa Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 w Rzeszowie oraz pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Naukowej Szpitala. Jako dyrektor planował i koordynował pracę szpitalnej Izby Przyjęć, 24 klinik i zakładów i 22 poradni specjalistycznych, które hospitalizują rocznie około 46 tysięcy pacjentów i udzielają około 160 tysięcy porad.
Ponadto, nieprzerwalnie od roku 2014 sprawuje funkcję Konsultanta Wojewódzkiego w Dziedzinie Gastroenterologii dla obszaru Województwa Podkarpackiego.
Jednocześnie w latach 2004-2013 pracował na stanowisku adiunkta w Instytucie Fizjoterapii Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego, a od roku 2013 był zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Dodatkowo, w latach 2015-2016 pełnił funkcję Dyrektora Instytutu Medycyny Klinicznej Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego.
W 2018 roku dr hab. Krzysztof Gutkowski został członkiem Europejskiej Sieci Badań nad Rakiem Dróg Żółciowych i był współautorem wniosku o przyznanie grantu na badania nad tą chorobą. Wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez grupę niezależnych ekspertów Unii Europejskiej i konsorcjum 21 krajów zostało wykonawcą projektu. Równocześnie, profesor K. Gutkowski został członkiem Komitetu Zarządzającego i kierownikiem realizacji projektu w Polsce. Ponadto, na pierwszym walnym zebraniu Komitetu Zarządzającego grantem, które odbyło się w marcu 2019 roku w Brukseli, został powołany na członka komisji do spraw Stowarzyszeń Pacjentów, Towarzystw Naukowych i Doradztwa Fundacji. Profesor K. Gutkowski był także członkiem komitetu organizacyjnego i naukowego Pierwszych i Drugich Śląskich Spotkań Hepato-Gastroenterologicznych (2009, 2010), członkiem komitetu naukowego V i VI Krakowskich Dni Hepato-Gastroenterologicznych (2015, 2017), Pierwszych i Drugich Lubelskich Dni Gastroenterologii (2015, 2017), II i IV konferencji Wczesna diagnostyka nowotworów szansą wyleczenia (Rzeszów 2013,2016), Trzeciej Podkarpackiej Konferencji Kardiologii Inwazyjnej (Rzeszów, 2017), 10 Konferencji Chirurgicznej Medycyny Praktycznej w Krakowie (2017), 18-go Kongresu Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii w Warszawie (2018) oraz I i II Rzeszowskiego Forum Technologia w Medycynie Od pomysłu do przemysłu (2017,2018).
W latach 2015-2019 profesor K. Gutkowski był Przewodniczącym Komitetu Naukowego i Organizacyjnego 5 edycji międzynarodowej konferencji medycznej z udziałem wykładowców i uczestników z Włoch, Anglii, Niemiec, Austrii i Ukrainy pt. Rzeszowskie Dni Hepato-Gastroenterologiczne. Konferencja była jednym z niewielu wydarzeń naukowych w kraju podczas, których na salę obrad w czasie rzeczywistym były transmitowane badania i zabiegi endoskopowe oraz laparoskopowe wykonywane przez ekspertów polskich i zagranicznych w salach operacyjnych Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 w Rzeszowie. Ponadto W latach 2015-2016 byłem kierownikiem naukowym dwóch edycji warsztatów endosonograficznych realizowanych w Klinice Gastroenterologii i Hepatologii Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 w Rzeszowie, a w roku 2018 był przewodniczącym komitetu naukowego i organizacyjnego Pierwszego Podkarpackiego Forum Endokrynologiczno-Diabetologicznego.

Działalność dydaktyczna i naukowa
W okresie pracy w Klinice Gastroenterologii i Hepatologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego przez okres 4 lat profesor K. Gutkowski brał czynny udział w szkoleniu internistyczno-gastroenterologicznym studentów angielskojęzycznych Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.
W latach 2008-2010 sprawował nadzór merytoryczny nad działalnością naukowo-badawczą Studenckiego Koła Naukowego działającego przy Katedrze i Klinice Gastroenterologii i Hepatologii.
Od roku 2004 prof. K. Gutkowski prowadzi na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego wykłady i ćwiczenia z zakresu chorób wewnętrznych, kardiologii i reumatologii na kierunku Fizjoterapia, na kierunku Pielęgniarstwo, na kierunku Położnictwo, Zdrowie Publiczne, Ratownictwo Medyczne i na kierunku Lekarskim. Ponadto jest członkiem Rady Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego. W latach 2014 – 2019 był wielokrotnie powoływany, jako członek Komisji ds. oceny wniosków doktorskich na tym Wydziale. Jest promotorem 50 prac magisterskich i 48 prac licencjackich oraz recenzentem 23 prac magisterskich i 13 prac licencjackich zrealizowanych w Instytucie Fizjoterapii Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego. Był 11 – krotnie powoływany jako recenzent rozpraw doktorskich przez Rady Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Radę Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Radę Wydziału Nauk o Zdrowiu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie i Radę Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Był 2-krotnie powołany przez Radę Doskonałości Naukowej jako recenzent w postępowaniu o nadanie tytułu profesora. Jest promotorem dwóch zakończonych przewodów doktorskich i jednego otwartego przewodu doktorskiego. Ponadto w latach 2003-2005 był wykładowcą Ośrodka Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych działającego przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie.
Prof. K. Gutkowski uruchomił w Klinice Gastroenterologii i Hepatologii z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych, którą kierował 5 miejsc specjalizacyjnych z zakresu gastroenterologii, 4 miejsca specjalizacyjne z zakresu endokrynologii i 2 miejsca specjalizacyjne z zakresu diabetologii. W Klinice profesor prowadził szkolenie 10 lekarzy rezydentów realizujących program specjalizacji z zakresu chorób wewnętrznych, 5 lekarzy realizujących program specjalizacji z zakresu gastroenterologii, 4 lekarzy realizujących program specjalizacji z zakresu endokrynologii i 2 lekarzy realizujących program specjalizacji z zakresu diabetologii. Był także kierownikiem specjalizacji z chorób wewnętrznych trzech lekarzy. Ponadto zajęcia kliniczne odbywali studenci, kierunku lekarskiego, pielęgniarstwa, położnictwa i dietetyki.
W okresie pracy 8 lat pracy profesora K. Gutkowskiego w KSW nr 1 w Rzeszowie i kierowaniu przez niego Kliniką, 6 –ciu jego asystentów otworzyło przewody doktorskie a 9-ciu uzyskało specjalizacje z chorób wewnętrznych, gastroenterologii i endokrynologii. W roku 2015 prof. K. Gutkowski został Członkiem Rady Ośrodka Kształcenia Medycznego Lekarzy i Lekarzy Dentystów Okręgowej Izby Lekarskiej w Rzeszowie, jak również został powołany na Członka Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie Gastroenterologia.

Recenzje i członkostwo w towarzystwach naukowych i stowarzyszeniach
Od roku 2007 prof. K. Gutkowski należy do grona recenzentów The Cochrane Hepato-Biliary Group. Jest także recenzentem American Journal of Internal Medicine, World Journal of Medicine, Digestive Diseases and Sciences oraz Polish Archives of Internal Medicine. Jest również Członkiem Rady Naukowej American Journal of Internal Medicine. W roku 2019 prof. K. Gutkowski będąc członkiem międzynarodowej grupy ekspertów, wykonał na zlecenie Europejskiej Agencji ds. współpracy Naukowej i Technologicznej, recenzję projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej (projekt OC-2018-2-23362). Profesor jest także Członkiem Kolegium redakcyjnego Sekcji Hepatologicznej Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii opracowującego polskie rekomendacje dotyczące diagnostyki i leczenia chorób wątroby. Współtworzył następujące rekomendacje:

1) Rekomendacje Sekcji Hepatologicznej Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii dotyczące cholestatycznych chorób wątroby — adaptacja wytycznych europejskich – 2013.
2) Znaczenie biopsji wątroby w praktyce klinicznej – rekomendacje Sekcji Hepatologicznej Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii – 2014.
3) Choroby cholestatyczne u dorosłych – wytyczne postępowania Sekcji Hepatologicznej Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii – 2018.
Ponadto jest członkiem Polskiej Grupy Ekspertów ds. Niealkoholowej Stłuszczeniowej Choroby Wątroby i współautorem rekomendacji: Postępowanie z chorymi na niealkoholową chorobę stłuszczeniową (NAFLD): zalecenia Polskiej Grupy Ekspertów NAFLD 2019. Jest także członkiem European Association for the Study of the Liver (EASL), European Network for the Study of Cholangiocarcinoma (ENS-CCA), European Cooperation in Science and Technology (COST), oraz Członkiem Założycielem i Członkiem Zarządu Klastra TECHNOMED; Technologia w Medycynie do którego należy Politechnika Rzeszowska, Uniwersytet Rzeszowski oraz przedstawiciele regionalnych szpitali, firm medycznych i Uzdrowisko Rymanów Zdrój.

Najważniejsze nagrody i wyróżnienia
W 2011 roku dr hab. K. Gutkowski otrzymał nagrodę zespołową III stopnia Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego za współautorstwo podręcznika Badanie fizykalne jamy brzusznej z elementami diagnostyki różnicowej. Rok później Europejskie Towarzystwo Badań nad Wątrobą przyznało profesorowi wyróżnienie za pracę oceniającą zaawansowanie aktywności zapalnej w tkance wątrobowej chorych na autoimmunologiczne zapalenie wątroby. Praca była zaprezentowana na kongresie w Barcelonie. W roku 2014 profesor został uhonorowany nagrodą indywidualną II stopnia Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego za działalność naukową. W roku 2021 otrzymał nagrodę indywidualną I stopnia od Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego także za działalność naukową. Uwieńczeniem działalności organizacyjnej i leczniczej profesora Krzysztofa Gutkowskiego było przyznanie mu w roku 2016 roku przez Kapitułę konkursu, prestiżowego tytułu Laureata Za szczególne osiągnięcia w dziedzinie medycyny w województwie podkarpackim.
Ponadto profesor otrzymał kilkanaście listów gratulacyjnych za działalność popularyzującą naukę i medycynę w województwie podkarpackim m. in. od Marszałka Województwa Podkarpackiego, Wojewody Podkarpackiego, Prezydenta Miasta Rzeszowa, Starosty Rzeszowskiego, Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rektora Politechniki Rzeszowskiej i Prezesa Okręgowej Izby Lekarskiej.